Hình ảnh ngày hội hiến máu của CBGV trường THCS Đồng việt năm 2020-2021